กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิรินทิพย์ สาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : kongkrappom@gmail.com

นางชฎาภรณ์ อินทร์ยา
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : oywan2009@hotmail.com

นางวนิดา พลกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมสมัย ใชยฮะนิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : Irinnn_2010@hotmail.com

นางสริดา อัมลา
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : saridaammala@gmail.com

นางสาวกวิสรา ฤทธิรุ่ง
ครูชำนาญการ

นางอัญวิษา มุละนันทน์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ksp_2555@hotmail.com

นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นชม
ครู
อีเมล์ : thipfiefy@gmail.com

นางสาวภัทรภาว์ สุขเกษม
ครูผู้ช่วย

นางดลฤดี ไชยาคำ
ครู
อีเมล์ : Donrudee_mind@hotmail.com

นางสาวชนนิกา อัคติ
ครู คศ.1

Mr.Anthony Thomas Hincks
ครูอัตราจ้าง

Mr.Toko Daniel Lyase
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเด่นนภา วิไลรัตน์
ครูอัตราจ้าง