กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศรีสุดา บุญไชยโย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ท.โดม อุดรแผ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ