กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิทยา เลาหวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมนตรี คำมะปะนา
ครูชำนาญการ

นายนฤเบศร์ อำพล
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยโทพิธานเมธ สุดคำภา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : kai_sskss@yahoo.com

นายณัฐพงษ์ ชุ่มเรืองศรี
ครูอัตราจ้าง

นายธีรพล พลอยวิเลิศ
ครูอัตราจ้าง

นายภานุวัฒน์ ขวัญยืน
ครูอัตราจ้าง