กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปราณี สายสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพรสวรรค์ พลวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลมปราณี ถามณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุชรี บุญโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราภรณ์ โชติรื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกุมารี อุดมดี
ครูชำนาญการ

นางสาวแสงดาว โชติผาด
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : p-yyy@hotmail.com

นายอดุลย์ ร่มศรี
ครู
อีเมล์ : adulromsri22@gmail.com

นางสาวปรียาภัทร ขัดทรายขาว
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : dunyapat28@gmail.com

นางสาวศรัญญา ศรีกำพล
ครูผู้ช่วย