กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชน นาชัยฤทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : Apichonnachairit@gmail.com

นางสุปราณี ซองศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : spnoy24@gmail.com

นางสาวสุทธินี เภกะสุต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุทิศา บรรยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบรรเทิง อุทรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิตารีย์ ด่วนดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทิยา ไชยมัชฌิม
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nantiyacop@hotmail.com

นางทัศนีย์ หน่อสีดา
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : thasanee.norseeda@gmail.com

นางบุศรินทร์ หาญสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุณัญญา โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ปัตลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประดุงศักดิ์ เหลารื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : Pradung_lr@hotmail.com

นางเมตตา ซองศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริเพ็ญ พงศ์นวบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิริชัย ศรีหาตา
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : bugpee.2327@gmail.com

นายพงษ์ศักดิ์ ด่วนดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุสรา แสนพาน
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : anusara_oil@hotmail.com

นางสาวอมมรรัตน์ พลขำ
ครูชำนาญการ

นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด
ครู
อีเมล์ : supawat_sab@hotmail.com

นายขวัญชัย พิมพะนิตย์
ครูผู้ช่วย

นายสุริยา รัตนสุริยากร
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : mr.suriya01@gmail.com

นายศักราช ม่วงบังยุง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : sakkarach_muang@kkumail.com

นางสาวเฟื่องลัดดา จิตจักร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวิดา สกุลซ้ง
ครูผู้ช่วย

นายปารเมศ วรรณทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวประไพวรรณ โชติจำรัส
พนักงานราชการ
อีเมล์ : prapaiwan949@gmail.com

นางสาวบุณยอร เหลือผล
ครูอัตราจ้าง

นายภาสกร สายนาโก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัลยาณี ศรีโพนทอง
พนักงานราชการ