กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิตยา อุดรแผ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางลักขณา อัฐนาค
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : lakana.atk@gmail.com

นางเอมอร โพสาราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชฎา โภควิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุวภาภรณ์ จิตจักร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาริษา พึ่งเย็น
ครู

นางสาวนลิณี ขุราศรี
ครูผู้ช่วย