กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภิชน นาชัยฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Apichonnachairit@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล เหรียญทอง ประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I-New Gen Award 2020 ระดับมัธยมศึกษา
2 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเกมหมู่ฟังก์ชัน (SAGOI) ที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ การสร้างแบบจำลองและแรงจูงใจต่อวิชาเคมี เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน – เคมีอินทรีย์ ของนักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนกุฉินารายณ์