กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลักขณา อัฐนาค
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : lakana.atk@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คู่มือการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน สาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ
2 รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน สาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ