ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ สารผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญชาติ ตาลชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 – 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอารีย์ อัยวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 – 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ทักษิโณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ ภูพลอย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม อรรคอำนวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. อเนก ยุกตะทัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ ศรีสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 - 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ วันชูเพลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย พิพิธสุมานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504 – 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายกรีฑา โสระธิวา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม สารวิถี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2496 – 2503