แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียน เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
2. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และมุ่งสู่การประกอบอาชีพสุจริต
3. นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค
4. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
                              เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ .