ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนุฉินารายณ์  รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดย คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นายวิญญู อุตระ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  นางลัดดา  จงนุเคราะห์  ศึกษานิเทศก์  นางสาวจุฑารัตน์  สุพลแสง  ศึกษานิเทศก์  นางสุภาพ  โคตรเพ็ง  ศึกษานิเทศก์  ในวันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕   ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,15:10   อ่าน 23 ครั้ง