ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,07:23   อ่าน 33 ครั้ง