ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑
       วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  นายยศรวี  วุฒิสาร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ งานอนามัยโรงเรียนกุฉินารายณ์ และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑  ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2564,16:18   อ่าน 37 ครั้ง