คณะผู้บริหาร

นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสนาะ จันทร์แหล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายยศรวี วุฒิสาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมานะ มุละนันทน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน