สภาพทั่วไปโรงเรียน
สภาพทั่วไปโรงเรียน
สภาพทั่วไป

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 5 ไร่ บริเวณถนนสายกุฉินารายณ์ – นามน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 85 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว โดยมีหลักเขตและแนวเขตพื้นที่
                   เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้            ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว โดยมีหลักเขตและแนวเขตพื้นที่
        เป็นเส้นแบ่งเขต                                             
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว โดยมีห้วยค้อเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว โดยมีห้วยโปร่งดู่เป็นเส้นแบ่งเขต 
 
เนื้อที่   เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ9.95 ตร.กม.หรือประมาณ 6,218.75 ไร่
 
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มสามารถทำนาและทำไร่ได้
 
การปกครอง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ แบ่งการปกครองออกเป็นชุมชน แบ่งการปกครองออกเป็น
                16  หมู่บ้าน 8 ชุมชน (ม.1,2,3,9,12,13,15,16)
 
ประชากร จากข้อมูลสถิติของสำนักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  มีประชากรทั้งสิ้น 11,475 คน แยกเป็น ชาย 5,613 คน   หญิง  5,862  คน จำนวนหลังคาเรือน  4,812  หลังคาเรือน
 
การศึกษา  มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 10 แห่ง เป็นโรงเรียนรัฐบาล 6 แห่ง เอกชน 3 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 1 แห่ง มีโรงเรียนระดับอนุบาล 2 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา  1 แห่ง
 
การคมนาคม        มีทางหลวงสายสำคัญ  ดังนี้
             อำเภอกุฉินารายณ์ มีถนนทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ 4 เส้นทางผ่านพื้นที่ ดังนี้
                 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12       สายแม่สอด (เขตแดน) - มุกดาหาร
                 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046   สายกุฉินารายณ์ - เสลภูมิ (จังหวัดร้อยเอ็ด)
                 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2291   สายกุฉินารายณ์ - เขาวง       
                 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2336   สายกุฉินารายณ์ - นามน - หนองผ้าอ้อม  
 
(ที่มา :  แผนพัฒนาอำเภอกุฉินารายณ์ พ.ศ. 2561-2565 : ฉบับทบทวนปี 2563)