พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ          
                     
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้
   ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของ
   นักเรียน
4. ส่งเสริม พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมัยอย่างเพียงพอ
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
6. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
   และเท่าเทียม
7. ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
    ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์

1. นักเรียน เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
2. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และมุ่งสู่การประกอบอาชีพสุจริต
3. นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค
4. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
                              เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ .