วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์      

ภายในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนกุฉินารายณ์มีคุณภาพเป็นเลิศ