สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์  


ดอกบัวในวงกลมทอประกายแสงลอยอยู่เหนือโบว์พลิ้วไสวของชื่อโรงเรียน
ดอกบัวหลวงสีขาวหรือสีชมพู มีทั้งส่วนตูมและกำลังบาน  หมายถึงผลผลิตของการศึกษา
ของโรงเรียนตามเป้าหมายที่มุ่งให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมที่พร้อมจะรับใช้สังคม ต่อไป
 

อักษรย่อ                         ก.ฉ.

สีประจำโรงเรียน                   สี  เหลือง – แดง

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นโพธิ์    เป็นต้นไม้ให้ความร่มเย็น  ร่มรื่น  มีอายุยืน

ปรัชญา                                การศึกษา  คือ  การพัฒนาคน

คติพจน์                         ประพฤติชอบ  ความรู้ยอด  วินัยเยี่ยม                    
คติธรรม                        ปญ ญา  โลกส มิ  ปช โชโต  (ปัญญา คือ แสงสว่างส่องโลก)
                   
คำขวัญประจำโรงเรียน  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 
                  
อัตลักษณ์                      ไหว้สวย  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่เรียนรู้
 
เอกลักษณ์                    เป็นคนดี