ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลอาคาร/สถานที่โรงเรียนกุฉินารายณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030598